Om Rovbase

Rovbase er et forvaltningsverktøy og et datalager om rovviltinformasjon. Arbeidet med Rovbase startet i 1987, og har endret seg betydelig siden da. I dag er Rovbasen virksomhetskritisk for hele forvaltningsapparatet, samt for overvåkningen av store rovdyr i Norge. Det finnes en tilsvarende database i Sverige, og fremover vil det bli samordnet en del data på tvers av grensene. Rovbasen er også tilrettelagt for ulike aktører, og er derfor tilgjengelig på både norsk, svensk og engelsk. I dag produseres det data til Rovbsen av forvaltningsapparatet, av Statens naturoppsyn, svenske naturbevakere, 3 ulike genetikk-laboratorier, en rekke forskere osv. Det er en målsetting at det meste av dataproduksjon forgår med utgangspunkt i feltundersøkelser. Disse blir i neste omgang kvalitetssikret i flere ledd, før de endelige resultater foreligger og sammenstilles.

Hver eneste dag tilflyter ny informasjon. Hver for seg utgjør ikke det enkelte datapunkt så mye, men ved å akkumulere data over flere år og kombinere ulike metoder gir dataene en god oversikt over rovviltsituasjonen.

Pr dags dato inneholder databasen følgende data:

  • 127 080 rovviltskader på sau
  • 48 718 rovviltskader på rein
  • 177 704 rovviltobservasjoner
  • 15 535 døde rovdyr
  • 125 926 DNA prøver
  • Ca 2 000 søknader om sauerstatning pr. år
  • Ca 500 søknader om reinerstatning pr. år

I tillegg inneholder databasen opplysninger om hvor det er gjort registreringer. I mange tilfeller er det like viktig å registrere 0-verdiene, dvs at det ikke er rovvilt i et område, eller at det ikke er en reproduksjon. På denne måten kan forvaltningen også vurdere endringer over tid, om rovvilt er i ferd med å etablere seg i et område osv. Slik sett kan også alle bidra med opplysninger om rovvilt i sitt nærmiljø, og vil dermed bidra til en bedre rovviltforvaltning. De som er nærmest til å motta opplysninger er Statens naturoppsyn ved sine rovviltkontakter.

Vi håper du vil bidra med dine opplysninger.


Versjon 3.0.1130 Produksjon 28.05.2020